บริษัท เอพีซี 168 เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญด้านงานทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรมและงานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารและทีมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในให้คำปรึกษาแนะนำในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เน้นการให้ความรู้และการพัฒนาองค์กร และบุคคลากรให้เกิดคุณภาพ และศักยภาพ เต็มเปียม เพื่อให้องค์กร สู่เป้าหมายสูงสุด

About Us

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และพร้อมให้คำปรึกษา ทุกสายงาน ทุกระบบ เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าทุกประเภท

วิสัยทัศน์ VISION

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม

พันธกิจ MISSION

มุ่งเน้นการบิรการแบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพที่ดี และเกิดความพึงพอใจ และมั่นคงอย่างสูงสุด

Services

HR SERVICE

บริการ HR Outsource ให้กับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

COACH

บริการให้คำปรึกษา ISO และ BCM เน้นจัดทำและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล โดยทีมงานมีความชำนาญและประสบการณ์การบริหารองค์กร

TRAINING

จัดสัมมนา จัดประชุมทั้งนและนอกสถานที่ หากคุณกำลังมองหาห้องจัดงานสัมมนาที่เดินทางสะดวก กว้างขวางและเพียบพร้อมด้วยบริการระดับดีเยี่ยม

TEAM BUILDING

จัดสัมมนากิจกรรม วอร์แรลลี่ ทีมบิวดิ้ง สันทนาการ และละลายพฤติกรรม เราออกแบบกิจกรรมพัฒนาความคิดและร่างกายพร้อมทั้งความสนุกสนาน

Contact

บริษัท เอพีซี 168 เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125562000287

Team